นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ให้โอวาทเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Play
กิจกรรม
การจัดอบรม
วันที่ 11 กันยายน 2563 กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ


previous arrow
next arrow
Slider

กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เพื่อช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจากการสูญเสียหรือเสียหายใดๆ สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทย

งานของเรา

วิสัยทัศน์

สร้างภาพลักษณ์และความชื่อมั่นต้านการท่องเที่ยวของประเทศต้านการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวขาวต่างชาติอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ให้บริการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รวตเร็ว และพัฒนาวิธีการช่วยหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การยื่นขอรับการเยียวยา

รายละเอียดและเอกสารขั้นตอนการขอรับการเยียวยา

นักท่องเที่ยวจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ โดยมิได้เกิดจากความประมาท หรือการกระทำที่ผิดกฏหมายของนักท่องเที่ยว เฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดังนี้ การจลาจล การก่อการร้าย การหยุดชะงักของการเดินทาง ภัยธรรมชาติ การตกทุกข์ได้ยากเนื่องจาก ถูกทำร้ายร่างกาย การถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ถูกข่มขืน อาชญากรรมหรือภัยด้านอื่นๆ อุบัติเหตุ ตามที่คณะกรรมการกำหนต

– หมายเหตุ อัตราค่าชดเชยขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินชดเชย

01กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต และเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำเนาใบมรณบัตรระบุสาเหตุของการเสียชีวิต
 • สำเนาใบรายการชันสูตรศพหรือหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาเอกสารแสดงความเป็นทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิต

02กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียหายและเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำเนารายงานแพทย์ที่ยืนยันสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง พร้อมรูปถ่ายแสดงการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ

03กรณีค่ารักษาพยาบาล

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ได้รับการรักษาพยาบาลและเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำเนารายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลวินิจฉันการรักษา
 • ใบเสร็จตัวจริงและสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ

04กรณีการฟื้นฟูจิตใจจากเหตุจลาจล การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ถูกข่มขืน ถูกทำร้ายร่างกาย

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียหายและเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำเนารายงานแพทย์ยืนยัน ในกรณีถูกข่มขืน
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ

05กรณีหยุดชะงักของการเดินทาง

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียหายและเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • เอกสารยืนยันการเดินทางออกนอกประเทศไทย
 • สำเนาใบเสร็จรัยเงินจากโรงแรมหรือสถานที่พักหรือใบแจ้งหนี้ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ

06กรณีถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียหายจากการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สินทำให้ขาดปัจจัยในการดำเนินชีวิตและเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

บทความล่าสุด

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร ตารางงานและกิจกรรมล่าสุด ของหน่วยงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา