ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

หน้าแรก / ข่าว / ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

กันยายน 4, 2021

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00 น. นายอธึก ประเสนมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ มีวาระการประชุม ดังนี้
1.เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)
2.ความคืบหน้าการติดตามเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยา
3.เรื่องสืบเนื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ