ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

หน้าแรก / ข่าว / ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

กันยายน 8, 2021

นที่ 8 กันยายน 2564

เวลา 10.30 น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยใช้ Application Zoom ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ มีวาระการประชุมประกอบด้วย

  1. การรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และสถานะทางการเงินของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)2
  2. ความคืบหน้า/การติดตามเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยา
  3. การพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ