ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 9/2563

หน้าแรก / ข่าว / ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 9/2563

ธันวาคม 7, 2020

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.30 น. นายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 9/2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ มีวาระการประชุม ดังนี้
1.เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2564)
2.ความคืบหน้าการติดตามเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยา
3.เรื่องสืบเนื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
4.เรื่องพิจารณาการกลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ