ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 3/2563

หน้าแรก / ข่าว / ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 3/2563

ธันวาคม 7, 2020

วันที่  25  มีนาคม  2563 เวลา 9.30 น.- 12.00 น. นายชาคริต ปิตานุพงศ์  ผู้อำนวยการกองมาตราฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ มีวาระการประชุม ดังนี้

1.เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

2.ความคืบหน้าการติดตามเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยา

3.เรื่องสืบเนื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

4.เรื่องพิจารณาการกลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ