การประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สัญจร ครั้งที่ 1

หน้าแรก / ข่าว / การประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สัญจร ครั้งที่ 1

พฤศจิกายน 30, 2020

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา ๐9.00 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้นายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สัญจร ครั้งที่ 1 มีนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้แทนส่วนราชการ  ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ท่านผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน 

โดยในที่ประชุมมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว การสนับสนุนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความสามารถทางด้านภาษา การบริหารจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว การประสานงานด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานในพื้นที่ การรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวระหว่าง หน่วยงานราชการ เอกชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการนำเที่ยว และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกด้วย