การจัดตั้งกองทุน

หน้าแรก / การจัดตั้งกองทุน

กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ

เพื่อช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ทั้งในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤติ โดยมิได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยส่งผลต่อการสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

วิสัยทัศน

การช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

พันธกิจ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามระเบียบ  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กำหนด

เป้าหมาย

 1. สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรณีเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ทั้งในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤติ
 2. ให้บริการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รวดเร็ว
 3. พัฒนาวิธีการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. จัดหารายได้เข้ากองทุนเพื่อการดำเนินงานได้ด้วยตนเอง
 5. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยา

          1.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้ได้รับความเสียหายต้องเป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประทับตราประเภทนักท่องเที่ยวในหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางและต้องเป็นการเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวไม่ใช่การเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้

          2.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ที่ได้รับความสูญเสีย หรือเสียหายต้องไม่ได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย

          3. คำร้องขอรับการช่วยเหลือเยี่ยวยาพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต้องยื่นภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

               3.1  กรณีเสียชีวิต ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสียชีวิต                                                  

               3.2  กรณีค่ารักษาพยาบาล ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

               3.3  กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แพทย์ลง      ความเห็นว่าสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

              3.4 กรณีไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยตามแผนที่กำหนดไว้ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง เนื่องจากการจราจรการก่อการร้ายและภัยธรรมชาติ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย

              3.5 กรณีฟื้นฟูสภาพจิตใจ ภายในสามสิบวันนับจากวันที่เกิดความเสียหาย

               3.6 กรณีถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ทำให้ขาดเงินและทรัพย์สินในการดำเนินชีวิต ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย

อัตราการจ่ายเงินชดเชย

ประเภทของความเสียหาย/สูญเสียจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยา
เสียชีวิตรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการปลงศพ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกกลับภูมิลำเนา
ไม่เกิน 1,000,000 /คน
สูญเสียอวัยวะ/ สายตา /ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง/ อันตรายสาหัสไม่เกิน 1,000,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเคลื่อนย้ายภายในประเทศไทยจ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000บาท/คน
กรณีไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยตามแผนที่กำหนดไว้ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง เนื่องจากการจราจรการก่อการร้ายและภัยธรรมชาติจ่าย 2,000บาท/คน/วัน แต่ไม่เกิน 20,000 บาท/คน
การฟื้นฟูจิตใจจากเหตุ จลาจล การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ถูกข่มขืน ถูกทำร้ายร่างกายจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท/คน
ถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สินทำให้ขาดปัจจัยในการดำรงชีพเหมาจ่าย 6,000บาท/คน

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินชดเชย

กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต และเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำเนาใบมรณะบัตรระบุสาเหตุของการเสียชีวิต
 • สำเนาใบรายงานการชันสูตรพลิกศพหรือหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาเอกสารแสดงความเป็นทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิต

กรณีสูญเสียอวัยวะ/สายตา/ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง/อันตรายสาหัส

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ สูญเสียอวัยวะ/สายตา/ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง/อันตรายสาหัสและเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำเนารายงานแพทย์ที่ยืนยันสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง พร้อมรูปถ่ายแสดงการสูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ

กรณีค่ารักษาพยาบาล

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ได้รับการรักษาพยาบาล และเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำเนารายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลวินิจฉัยการรักษา
 • ใบเสร็จตัวจริงและสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ

กรณีการฟื้นฟูจิตใจจากเหตุ จลาจล การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ถูกข่มขืน ถูกทำร้ายร่างกาย

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียหายและเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำเนารายงานแพทย์ยืนยัน ในกรณีถูกข่มขืน
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ

กรณีถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียหายจากการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ทำให้ขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตและเอกสารประทับตราการเข้าประเทศไทยหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่สามารถระบุตัวบุคคลและยืนยันได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ